Gemeenteraadsverkiezingen 2018

.

Ondernemend Leiden bereidt zich voor op de Gemeenteraadsverkiezingen en heeft een Manifest geschreven voor politiek Leiden in het kader van de Gemeenteraads-verkiezingen 2018. De volgende raadsperiode wordt veel gevraagd van de gemeenteraad.

Er is veel te bepalen. Naast de “reguliere” ambities van de stad (zoals een florerende universiteit en kenniseconomie, aantrekkelijke binnenstad, goed beheer, goede dienstverlening) zullen drie thema’s in de komende vier jaar een grote impact hebben op de gemeente, is de verwachting: Verstedelijking; Verduurzaming van onze leefomgeving; de zorg voor een inclusieve samenleving.

Op de beleidsterreinen en initiatieven die de economie raken wordt het bedrijfsleven steeds meer een partner van de overheid in de ontwikkeling van de stad. Ondernemend Leiden meent met dit manifest een samenwerkingsagenda opgesteld te hebben voor overheid en bedrijfsleven. De rode draad door het geheel is een verantwoordelijkheidsdeling (indien mogelijk) bij economische onderwerpen waarbij de gemeente in de vorm van randvoorwaarden, geld en expertise, faciliterend optreedt en het bedrijfsleven de regie toevertrouwt, én de gemeente samenwerking zoekt in de regio daar waar verdichting optreedt in de stad Leiden.

Belangrijke items in dit Manifest betreffen 1. Verstedelijking, 2. Bereikbaarheid, 3. Duurzaamheid, 4. Digitalisering, 5. Openbare ruimte, 6. Onderwijs en Arbeidsmarkt en 7. De Binnenstad.

De trend van afgelopen vijftien jaar van sterke partners, een sterke overheid en sterk bedrijfsleven, die het beste uit elkaar halen dient voortgezet te worden. Het manifest is een pleidooi hiervoor.

Het Manifest Ondernemend Leiden leest u hier.

  • Strategische verkenningen – gemeente Leiden

Elke vier jaar stelt de gemeente Leiden een document op met “strategische verkenningen” over onderwerpen die in de komende jaren van groot belang kunnen zijn voor de stad. Onderwerpen waarover de volgende gemeenteraad misschien wel belangrijke beslissingen zal gaan nemen. Een nieuwe richting zal bepalen. Of juist zal vasthouden aan een eerder ingezette koers.

Met deze strategische verkenningen wordt inzicht geboden in belangrijke afwegingen die het stadsbestuur in de komende jaren zal moeten maken, over ambities voor de stad, over uitvoeringscapaciteit en over draagvlak en legitimatie voor overheidshandelen. De informatie in dit document is afkomstig uit de ambtelijke organisatie. Het gehele rapport leest u hier (koppeling naar PDF, stuur ik als bijlage mee).

  • Energie akkoord Holland Rijnland

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft 6 juni jl. ingestemd met het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025. Leiden gaat samen met de Holland Rijnland gemeenten, de provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en de Omgevingsdiensten West-Holland intensief werken aan energiebesparing en opwekking van duurzame energie in de regio. Dit moet uiteindelijk leiden tot een energie neutrale regio in 2050. De gemeente Leiden werkt al aan deze thema’s met de uitvoering van de Leidse Duurzaamheidsagenda 2016-2020. Voor een aantal acties, zoals plaatsing van windmolens en grote zonnevelden en het ontwikkelen van duurzame warmtenetten, is een grotere ruimtelijke schaal en samenwerking met regionale partners cruciaal voor het bereiken van de doelstellingen. Daarnaast kunnen gemeenten door de samenwerking effectiever te werk gaan door samen op te trekken en van elkaar leren. Met de vaststelling van het Energieakkoord Holland Rijnland is het fundament gelegd voor het samenwerken en het realiseren van de duurzaamheidsambities en –opgaven. Door de toezegging van financiële middelen en capaciteit en het opstellen van een uitvoeringsplan kunnen acties de komende jaren opgezet en uitgevoerd worden. Dat moet leiden tot een aantal concrete resultaten in 2025.

Secretariaat

Stationsweg 26
2312 AV Leiden
E. info@bvleiden.nl
T. 071 5127885
Bereikbaar op ma. di & do.

Nieuwsbrief