Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor de website / nieuwsbrief van BV Leiden.

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website / nieuwsbrief van de vereniging BV Leiden (“BV Leiden”), alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, materialen, modellen en aanbevelingen (de “Informatie”).

Beperking van aansprakelijkheid
De website en de nieuwsbrief van BV Leiden wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks kan BV Leiden niet garanderen dat de website/ nieuwsbrief en de daarop gepubliceerde Informatie steeds volledig, juist of actueel zijn. BV Leiden kan er niet voor instaan dat de Informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. De Informatie is uitsluitend
bedoeld als bron van algemene informatie en niet als advies.
Beslissingen die u neemt op basis van de Informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
BV Leiden is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website of de Informatie (of het onvermogen om deze website of de
120305 site content IS Pagina 12 van 25 Informatie te gebruiken), tenzij de schade het gevolg is van opzet
of bewuste roekeloosheid van BV Leiden.

Virussen
BV Leiden garandeert niet dat deze website, de Informatie, dan wel hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Informatie van derden
(Hyper)links in deze website die leiden naar door derden beheerde, externe websites, worden alleen ter informatie opgenomen. BV Leiden is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.
Informatie op deze website die afkomstig is van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. BV Leiden is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze Informatie.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de Informatie berusten bij BV Leiden. U mag de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Ieder ander gebruik van de website of de Informatie is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van BV Leiden.

Op eigen initiatief geplaatste informatie
BV Leiden heeft het recht om alle informatie en materialen (waaronder maar niet beperkt tot teksten, beelden, geluiden en software) die u op eigen initiatief op deze website plaatst of toestuurt aan BV Leiden te gebruiken of te kopiëren, één en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te
zijn. BV Leiden is niet gehouden om dergelijke informatie en materialen geheim te houden. U vrijwaart hierbij BV Leiden terzake van alle schade en kosten die BV Leiden lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik of de exploitatie van dergelijke informatie en materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Wijzigingen
BV Leiden behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op deze website.

Secretariaat

Stationsweg 26
2312 AV Leiden
E. info@bvleiden.nl
T. 071 5127885
Bereikbaar op ma. di & do.

Nieuwsbrief